Všobecné obchodní podmínky

M.A.C. Auto s.r.o.

IČO: 09414754
DIČ: CZ09414754

se sídlem Pobřežní 780/8, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
zast. Martinem Duspivou, jednatelem
(dále též jen „prodávající“ či „zprostředkovatel“)

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též „OP“) blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z kupní smlouvy o koupi použité věci anebo smlouvy o zprostředkování koupě použité věci uzavřené mezi prodávajícím/zprostředkovatelem a kupujícím/zájemcem. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené smlouvou anebo těmito obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.), jinak občanským zákoníkem.

 

I. Vymezení pojmů

Prodávajícím je pro účely těchto OP obchodní společnost M.A.C. Auto s.r.o., IČO: 09414754, provozující svoji obchodní činnost pod obchodní značkou M.A.C. Auto s.r.o., je-li předmětem smlouvy prodej/koupě použité věci, zpravidla osobního motorového vozidla.

Zprostředkovatelem je pro účely těchto OP obchodní společnost M.A.C. Auto s.r.o., IČO: 09414754, provozující svoji obchodní činnost pod obchodní značkou M.A.C. Auto s.r.o., je-li předmětem smlouvy zprostředkování koupě použité věci, zpravidla osobního motorového vozidla.

Prodávající/zprostředkovatel (dle povahy předmětu smlouvy) při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své běžné podnikatelské činnosti.

Kupujícím je pro účely těchto OP každý zákazník prodávajícího, který uzavře s prodávajícím kupní smlouvou o koupi použité věci.

Zájemcem je pro účely těchto OP každý zákazník zprostředkovatele, který uzavře se zprostředkovatelem smlouvu o zprostředkování koupě použité věci.

Spotřebitelem je pro účely těchto OP fyzická osoba, a to kupující či zájemce, který při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Spotřebitelskou smlouvou se pro účely těchto OP rozumí každá kupní smlouva o koupi použité věci anebo smlouva o zprostředkování koupě použité věci uzavřená mezi prodávajícím/zprostředkovatelem a spotřebitelem.

 

II. Sdělení před uzavřením smlouvy

Prodávající/zprostředkovatel sděluje tímto ve smyslu § 1811 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, že:

 1. Aktuální telefonní číslo, adresa pro doručování elektronické pošty a další kontaktní údaje jsou uveřejněny na internetové stránce prodávajícího/zprostředkovatele www.macauto.cz.
 2. Předmětem koupě dle smlouvy o koupi použité věci je zpravidla osobní motorové vozidlo dle výběru kupujícího, nedohodnou-li se smluvní strany v individuálním případě jinak; předmětem zprostředkování dle smlouvy o zprostředkování koupě použité věci je zpravidla koupě použitého osobní motorové vozidlo dle specifikace zájemce, nedohodnou-li se smluvní strany v individuálním případě jinak. Bližší specifikace předmětu koupě je v každém případě ujednána individuálním v příslušné smlouvě uzavřené mezi smluvními stranami.
 3. Cena předmětu koupě anebo cena služeb za zprostředkování smlouvy o koupi použité věci je v každém případě ujednána individuálním v příslušné smlouvě uzavřené mezi smluvními stranami, a to včetně všech daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění.
 4. Platby se provádějí zpravidla bezhotovostně platební kartou při předání předmětu koupě kupujícímu/zájemci, v hotovosti při předání předmětu koupě kupujícímu/zájemci, anebo bezhotovostním převodem peněžních prostředků na účet prodávajícího/zprostředkovatele uvedený v příslušné smlouvě nebo vkladem peněžních prostředků v hotovosti na účet prodávajícího/zprostředkovatele v souladu s obecně závaznými právními předpisy a dle dohody obou smluvních. Místem plnění je zpravidla sídlo prodávajícího na adrese Pobřežní 780/8, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, nedohodnou-li se smluvní strany v individuálním případě jinak.
 5. V případě smlouvy o koupi použité věci nebudou náklady na dodání věci účtovány. V případě smlouvy o zprostředkování koupě použité věci budou zájemci účtovány výhradně náklady na dodání věci do místa plnění v rozsahu a v jednotkových cenách sjednaném individuálně ve smlouvě o zprostředkování koupě použité věci. Žádné další dodatečné náklady nebudou účtovány.
 6. Práva kupujícího/zájemce z vadného plnění se řídí příslušnou smlouvou, těmito OP a obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména zák.č. 89/2012 Sb., v platném znění, občanským zákoníkem, pro prodej/zprostředkování prodeje použité věci. S ohledem na charakter předmětu koupě neposkytuje prodávající/zprostředkovatel na poskytnuté plnění záruku za jakost nad rámec zákonem stanovené odpovědnosti za vady. Práva z vadného plnění je nutné uplatnit v souladu s reklamačním řádem stanoveným těmito OP a zákonem.
 7. Smlouva o zprostředkování koupě použité věci se zpravidla uzavírá na dobu určitou individuálně ujednanou mezi zprostředkovatelem a zájemcem ve smlouvě. Pro případ kupní smlouvy o koupi použité věci se doba trvání nestanovuje.
 8. Ust. § 1811 odst. 2 písm. h) a i) občanského zákoníku se na smluvní vztahy mezi prodávajícím/zprostředkovatelem a kupujícím/zájemcem neuplatní.
 9. Veškeré spory mezi prodávajícím/zprostředkovatelem a kupujícím/zájemcem budou s konečnou platností řešeny obecnými soudy. Prodávající/zprostředkovatel se zavazuje přednostně usilovat o mimosoudní vyřešení sporu s kupujícím/zájemcem, pokud jej tento neodmítne. Mimosoudní řešení sporu probíhá osobním jednáním mezi prodávajícím/zprostředkovatelem a kupujícím/zájemcem, nebo písemně, a to dle volby kupujícího/zájemce. Tento postup není mediací dle zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci, v platném znění, ani rozhodčím řízením podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízením a výkonu rozhodčích nálezů, v platném znění, a nevylučuje ani neomezuje oprávnění každé ze smluvních stran obrátit se s uplatněním svých nároků na soud.
 10. V případě spotřebitelského sporu ze smlouvy mezi prodávajícím/zprostředkovatelem a spotřebitelem, který se nedaří vyřešit vzájemnou dohodou, je spotřebitel ve smyslu § 14 zák. č. 634/1992 Sb. oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu (ADR) k České obchodní inspekci, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, web: http://adr.coi.cz, e-mail: adr@coi.cz. Spotřebitel může rovněž využít platformu pro řešení spotřebitelských sporů online zřízenou Evropskou komisí a dostupnou na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).
 11. Smlouvy uzavírané mezi prodávajícím/zprostředkovatelem a kupujícím/zájemcem nejsou uzavírány distančním způsobem. Nevymíní-li si jinak kupující/zájemce, uskutečňují se veškerá jednání mezi smluvními stranami v sídle prodávajícího/zprostředkovatele, nebo v jiné jeho provozovně, bude-li zřízena a kupující/zájemce o tom včas informován prostřednictví internetové stránky www.macauto.cz.

 

III. Dodání předmětu koupě

 1. Nedohodnou-li se dodatečně smluvní strany jinak, dodá prodávající/zprostředkovatel kupujícímu/zájemci předmět koupě, a to i v případě zprostředkování koupě použité věci, do místa plnění. Náklady na dodání předmětu koupě do místa plnění nese v případě kupní smlouvy prodávající a v případě zprostředkování koupě použité věci zájemce, a to v rozsahu sjednaném ve smlouvě o zprostředkování koupě použité věci, nedohodnou-li se dodatečně smluvní strany jinak.
 2. O předání předmětu koupě kupujícímu/zájemci bude mezi smluvními stranami vždy sepsán písemný předávací protokol, v němž smluvní strany zejména zaznamenají specifikaci předmětu koupě, stav tachometru, příslušenství předmětu koupě a případné vady předmětu koupě vytčené kupujícím/zájemcem při převzetí předmětu koupě. Prodávající/zprostředkovatel se k takto vytčeným vadám vyjádří v předávacím protokole nebo si vyhradí lhůtu nikoliv delší než 30 dnů pro takové vyjádření. Kupující/zájemce podpisem předávacího protokolu bere na vědomí, že předmět koupě je věc použitá a že jeho technický stav odpovídá stáří a míře používání a opotřebení, kterou má věc ke dni převzetí. K později uplatněným vadám lze přihlížet jen, pokud se jedná o vady skryté, za jejichž existenci prodávající/zprostředkovatel odpovídá dle obecně závazných právní předpisů pro prodej použité věci.
 3. Prodávající/zprostředkovatel nenese odpovědnost a není v prodlení se splněním svých závazků z příslušné smlouvy v důsledku a po dobu působení vyšší moci. Za vyšší moc se pro účely těchto OP považují zejména, nikoliv však výhradně, živelné katastrofy, stávky, dopravní nehody, opatření či omezení orgánů veřejné moci vydaná v souvislosti s epidemií COVID-19 či jiným obdobným onemocnění, a nepříznivé klimatické podmínky.
 4. Nebezpečí škody na věci předchází z prodávajícího/zprostředkovatele na kupujícího/zájemce protokolárním převzetím předmětu koupě, bez ohledu na skutečnost, zda se tak stalo v místě plnění nebo v jiném místě dle dohody smluvních stran. Ustanovení obecně závazných právních předpisů o prodlení věřitele tím nejsou dotčena.

 

IV. Reklamační řád

Úvodní ustanovení:

Záležitosti tímto reklamačním řádem neupravené se řídí právním řádem České republiky. Tento reklamační řád je vydán v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění. Tento reklamační řád byl přijat dne 01.10.2020.

Odpovědnost prodávajícího za vady:

 1. Prodávající/zprostředkovatel odpovídá za vady plnění v rozsahu dle platných právních předpisů, zejména občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele.
 2. Zprostředkovatel odpovídá výhradně za vady poskytnutých zprostředkovatelských služeb, nikoliv však za vady předmětu koupě, jehož koupi zprostředkoval.
 3. Prodávající/zprostředkovatel neodpovídá za vady v těchto případech:
  • vada byla způsobena kupujícím/zájemcem,
  • vada vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem kupujícího/zájemce nebo mechanickým poškozením,
  • vada vznikla na věci opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy věci (např. uplynutím životnosti),
  • je-li vada na věci v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny,
  • jde-li o zboží použité a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží při převzetí kupujícím/zájemcem,
  • vada vznikla v důsledku vnější události mimo vliv prodávajícího/zprostředkovatele.

Uplatnění reklamace:

 1. Kupující/zájemce má právo uplatnit reklamaci u prodávajícího/zprostředkovatele v kterékoliv jeho provozovně, v níž je s ohledem na prodávaný sortiment nebo poskytovanou službu přijetí reklamace možné, případně v sídle prodávajícího/zprostředkovatele. Kupující/zájemce je povinen na své vlastní náklady doručit prodávajícímu/zprostředkovateli reklamované zboží k posouzení oprávněnosti reklamace a jejímu vyřízení.
 2. Kupující/zájemce je povinen prokázat, že mu náleží právo reklamaci uplatnit, zejména doložit koupi zboží či poskytnutí služby a její datum, a to buď předložením dokladu o koupi či zprostředkování, záručního listu, popř. jiným věrohodným způsobem.
 3. Při uplatnění reklamace je kupující/zájemce povinen sdělit prodávajícímu:
  • jméno, příjmení a adresu kupujícího/zájemce,
  • číslo daňového dokladu a datum uzavření kupní smlouvy či smlouvy o zprostředkování,
  • specifikaci uplatňované vady tak, aby nebyla zaměnitelná s jinou,
  • skutečnosti rozhodné pro posouzení včasnosti uplatnění vady plnění,
  • nárok uplatňovaný kupujícím/zájemcem z této vady.
 4. Kupující/zájemce není oprávněn uplatnit reklamaci na vadu, pro kterou mu byla poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny.
 5. Prodávající/zprostředkovatel výslovně upozorňuje kupujícího/zájemce, že s ohledem na charakter předmětu koupě má kupující/zájemce nárok výhradně na přiměřenou slevu namísto práva na výměnu věci v souladu s ust. § 2171 občanského zákoníku.
 6. Zprostředkovatel je oprávněn bez dalšího reklamaci jako nedůvodnou odmítnout, nebude-li mu současně s vytčením vady vystavena v písemné podobě plná moc opravňující zprostředkovatele k vyřízení reklamace u třetí osoby, s níž zájemce kupní smlouvu zprostředkovanou zprostředkovatelem uzavřel. Lhůta pro uplatnění reklamace:

Lhůta pro uplatnění reklamace:

 1. S ohledem na skutečnost, že předmětem koupě je prodej použité věci, činí lhůta k uplatnění vadného plnění kupujícího u prodávajícího 12 měsíců. Na služby poskytované zprostředkovatelem pro zájemce se použije lhůta stanovená občanským zákoníkem.
 2. Po uplynutí lhůty nelze právo z vadného plnění u prodávajícího/zprostředkovatele uplatnit, ledaže se smluvní strany dohodnou jinak.
 3. Kupující/zájemce svá práva z vadného plnění uplatní bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že plnění bylo poskytnuto vadně. Prodávající neodpovídá za zvětšení rozsahu poškození, pokud kupující zboží užívá, ačkoliv o vadě ví. Uplatní-li kupující vůči prodávajícímu vadu oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění po dobu, po kterou je zboží v opravě a kupující je nemůže užívat.
 4. Lhůtu k uplatnění práv z vad nelze považovat za stanovení životnosti předmětu koupě, ta se liší s ohledem na vlastnosti předmětu koupě, jeho údržbu a správnost a intenzitu užívání.

Vyřízení reklamace

 1. Prodávající/zprostředkovatel je povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém uvede datum a místo uplatnění reklamace, charakteristiku vytýkané vady, kupujícím/zájemcem požadovaný způsob vyřízení reklamace a způsob jakým bude kupující/zájemce informován o jejím vyřízení.
 2. Reklamace musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající/zprostředkovatel s kupujícím/zájemcem nedohodne na delší lhůtě. Způsob vyřízení reklamace a dobu jejího trvání je prodávající/zprostředkovatel povinen kupujícímu/zájemci písemně potvrdit.
 3. Kupující/zájemce není oprávněn bez souhlasu prodávajícího/zprostředkovatele měnit jednou zvolený způsob vyřízení reklamace vyjma situace, kdy jím zvolený způsob řešení není možno vůbec nebo včas uskutečnit.

Náklady reklamace a řešení sporů

 1. Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má kupující/zájemce právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva.
 2. V případě, že prodávající/zprostředkovatel reklamaci zamítne jako neoprávněnou, může se kupující/zájemce, nebo po dohodě s prodávajícím/zprostředkovatelem obě strany, obrátit na soudního znalce z oboru a vyžádat si zpracování nezávislého odborného posouzení vady.

Nedojde-li k dohodě mezi kupujícím/zájemcem a prodávajícím/zprostředkovatelem, může se kupující/zájemce obracet na existující systémy mimosoudních řešení spotřebitelských sporů zejména na systém České obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, web: http://adr.coi.cz, e-mail: adr@coi.cz. Spotřebitel může rovněž využít platformu pro řešení spotřebitelských sporů online zřízenou Evropskou komisí a dostupnou na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

V. Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou prodávajícím/zprostředkovatelem uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 110/2019 Sb., v platném znění, jakož i s nařízením GDPR. Zhotovitel nebude poskytovat osobní údaje prodávajícího/zájemce získané v souvislosti s realizací smlouvy třetím osobám s výhradou osob k tomu zmocněným ze zákona. Osobní údaje bude prodávající/zprostředkovatel shromažďovat pouze na dobu nezbytně nutnou k naplnění účelu příslušné smlouvy a těchto OP. Účetní a daňové doklady obsahující osobní údaje bude prodávající/zprostředkovatel uchovávat jen po dobu nezbytně nutnou stanovenou zvláštním zákonem. Kupující/zájemce akceptací těchto OP výslovně prohlašuje, že se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího/zprostředkovatele v rozsahu, v jakém je sdělil prodávajícímu/zprostředkovateli při uzavření příslušné smlouvy, a za podmínek uvedených v tomto ustanovení, jakož i za podmínek stanovených zákonem č. 110/2019 Sb., v platném znění, a nařízením GDPR, souhlasí. Osobní údaje zákazníků jsou prodávajícím/zprostředkovatelem plně zabezpečeny proti zneužití jak po stránce technické, tak po stránce organizační. Osobní údaje kupujícího/zájemce je prodávající/zprostředkovatel oprávněn sdělit v nezbytně nutném rozsahu externím dopravcům, je-li doprava mezi prodávajícím/zprostředkovatelem a kupujícím/zájemcem ujednána.

 

VI. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné ve znění uveřejněném na internetových stránkách www.macauto.cz v sekci Obchodní podmínky v den uzavření příslušné smlouvy a jsou nedílnou součástí smlouvy uzavřené mezi prodávajícím/zprostředkovatelem a kupujícím/zájemcem. V případě rozporu mezi vlastní smlouvou a těmito OP má přednost příslušná smlouva. V případě rozporu mezi smlouvou včetně OP a právním řádem ČR vyvolaného zejména změnou právního řádu ČR po dni účinnosti smlouvy a OP budou na právní vztahy mezi smluvními stranami přímo aplikovány příslušné obecně závazné právní předpisy ČR.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 01.10.2020

……………………………………………………………………

Za M.A.C. Auto s.r.o.
Martin Duspiva, jednatel

Stáhnout

Zde si můžete stáhnout tyto podmínky v PDF