Obchodní podmínky

Všobecné obchodní podmínky

M.A.C. Auto s.r.o.

IČO: 09414754
DIČ: CZ09414754

se sídlem Pobřežní 780/8, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
zast. Martinem Duspivou, jednatelem
(dále též jen „prodávající“ či „zprostředkovatel“)

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též „OP“) blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z kupní smlouvy o koupi použité věci anebo smlouvy o zprostředkování koupě použité věci uzavřené mezi prodávajícím/zprostředkovatelem a kupujícím/zájemcem. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené smlouvou anebo těmito obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.), jinak občanským zákoníkem.

I. Vymezení pojmů

Prodávajícím je pro účely těchto OP obchodní společnost M.A.C. Auto s.r.o., IČO: 09414754, provozující svoji obchodní činnost pod obchodní značkou M.A.C. Auto s.r.o., je-li předmětem smlouvy prodej/koupě použité věci, zpravidla osobního motorového vozidla.

Zprostředkovatelem je pro účely těchto OP obchodní společnost M.A.C. Auto s.r.o., IČO: 09414754, provozující svoji obchodní činnost pod obchodní značkou M.A.C. Auto s.r.o., je-li předmětem smlouvy zprostředkování koupě použité věci, zpravidla osobního motorového vozidla.

Prodávající/zprostředkovatel (dle povahy předmětu smlouvy) při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své běžné podnikatelské činnosti.

Kupujícím je pro účely těchto OP každý zákazník prodávajícího, který uzavře s prodávajícím kupní smlouvou o koupi použité věci.

Zájemcem je pro účely těchto OP každý zákazník zprostředkovatele, který uzavře se zprostředkovatelem smlouvu o zprostředkování koupě použité věci.

Spotřebitelem je pro účely těchto OP fyzická osoba, a to kupující či zájemce, který při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Spotřebitelskou smlouvou se pro účely těchto OP rozumí každá kupní smlouva o koupi použité věci anebo smlouva o zprostředkování koupě použité věci uzavřená mezi prodávajícím/zprostředkovatelem a spotřebitelem.

II. Sdělení před uzavřením smlouvy

Prodávající/zprostředkovatel sděluje tímto ve smyslu § 1811 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, že:

 1. Aktuální telefonní číslo, adresa pro doručování elektronické pošty a další kontaktní údaje jsou uveřejněny na internetové stránce prodávajícího/zprostředkovatele www.macauto.cz.
 2. Předmětem koupě dle smlouvy o koupi použité věci je zpravidla osobní motorové vozidlo dle výběru kupujícího, nedohodnou-li se smluvní strany v individuálním případě jinak; předmětem zprostředkování dle smlouvy o zprostředkování koupě použité věci je zpravidla koupě použitého osobní motorové vozidlo dle specifikace zájemce, nedohodnou-li se smluvní strany v individuálním případě jinak. Bližší specifikace předmětu koupě je v každém případě ujednána individuálním v příslušné smlouvě uzavřené mezi smluvními stranami.
 3. Cena předmětu koupě anebo cena služeb za zprostředkování smlouvy o koupi použité věci je v každém případě ujednána individuálním v příslušné smlouvě uzavřené mezi smluvními stranami, a to včetně všech daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění.
 4. Platby se provádějí zpravidla bezhotovostně platební kartou při předání předmětu koupě kupujícímu/zájemci, v hotovosti při předání předmětu koupě kupujícímu/zájemci, anebo bezhotovostním převodem peněžních prostředků na účet prodávajícího/zprostředkovatele uvedený v příslušné smlouvě nebo vkladem peněžních prostředků v hotovosti na účet prodávajícího/zprostředkovatele v souladu s obecně závaznými právními předpisy a dle dohody obou smluvních. Místem plnění je zpravidla sídlo prodávajícího na adrese Pobřežní 780/8, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, nedohodnou-li se smluvní strany v individuálním případě jinak.
 5. V případě smlouvy o koupi použité věci nebudou náklady na dodání věci účtovány. V případě smlouvy o zprostředkování koupě použité věci budou zájemci účtovány výhradně náklady na dodání věci do místa plnění v rozsahu a v jednotkových cenách sjednaném individuálně ve smlouvě o zprostředkování koupě použité věci. Žádné další dodatečné náklady nebudou účtovány.
 6. Práva kupujícího/zájemce z vadného plnění se řídí příslušnou smlouvou, těmito OP a obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména zák.č. 89/2012 Sb., v platném znění, občanským zákoníkem, pro prodej/zprostředkování prodeje použité věci. S ohledem na charakter předmětu koupě neposkytuje prodávající/zprostředkovatel na poskytnuté plnění záruku za jakost nad rámec zákonem stanovené odpovědnosti za vady. Práva z vadného plnění je nutné uplatnit v souladu s reklamačním řádem stanoveným těmito OP a zákonem.
 7. Smlouva o zprostředkování koupě použité věci se zpravidla uzavírá na dobu určitou individuálně ujednanou mezi zprostředkovatelem a zájemcem ve smlouvě. Pro případ kupní smlouvy o koupi použité věci se doba trvání nestanovuje.
 8. Ust. § 1811 odst. 2 písm. h) a i) občanského zákoníku se na smluvní vztahy mezi prodávajícím/zprostředkovatelem a kupujícím/zájemcem neuplatní.
 9. Veškeré spory mezi prodávajícím/zprostředkovatelem a kupujícím/zájemcem budou s konečnou platností řešeny obecnými soudy. Prodávající/zprostředkovatel se zavazuje přednostně usilovat o mimosoudní vyřešení sporu s kupujícím/zájemcem, pokud jej tento neodmítne. Mimosoudní řešení sporu probíhá osobním jednáním mezi prodávajícím/zprostředkovatelem a kupujícím/zájemcem, nebo písemně, a to dle volby kupujícího/zájemce. Tento postup není mediací dle zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci, v platném znění, ani rozhodčím řízením podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízením a výkonu rozhodčích nálezů, v platném znění, a nevylučuje ani neomezuje oprávnění každé ze smluvních stran obrátit se s uplatněním svých nároků na soud.
 10. V případě spotřebitelského sporu ze smlouvy mezi prodávajícím/zprostředkovatelem a spotřebitelem, který se nedaří vyřešit vzájemnou dohodou, je spotřebitel ve smyslu § 14 zák. č. 634/1992 Sb. oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu (ADR) k České obchodní inspekci, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, web: http://adr.coi.cz, e-mail: adr@coi.cz. Spotřebitel může rovněž využít platformu pro řešení spotřebitelských sporů online zřízenou Evropskou komisí a dostupnou na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).
 11. Smlouvy uzavírané mezi prodávajícím/zprostředkovatelem a kupujícím/zájemcem nejsou uzavírány distančním způsobem. Nevymíní-li si jinak kupující/zájemce, uskutečňují se veškerá jednání mezi smluvními stranami v sídle prodávajícího/zprostředkovatele, nebo v jiné jeho provozovně, bude-li zřízena a kupující/zájemce o tom včas informován prostřednictví internetové stránky www.macauto.cz.

III. Dodání předmětu koupě

 1. Nedohodnou-li se dodatečně smluvní strany jinak, dodá prodávající/zprostředkovatel kupujícímu/zájemci předmět koupě, a to i v případě zprostředkování koupě použité věci, do místa plnění. Náklady na dodání předmětu koupě do místa plnění nese v případě kupní smlouvy prodávající a v případě zprostředkování koupě použité věci zájemce, a to v rozsahu sjednaném ve smlouvě o zprostředkování koupě použité věci, nedohodnou-li se dodatečně smluvní strany jinak.
 2. O předání předmětu koupě kupujícímu/zájemci bude mezi smluvními stranami vždy sepsán písemný předávací protokol, v němž smluvní strany zejména zaznamenají specifikaci předmětu koupě, stav tachometru, příslušenství předmětu koupě a případné vady předmětu koupě vytčené kupujícím/zájemcem při převzetí předmětu koupě. Prodávající/zprostředkovatel se k takto vytčeným vadám vyjádří v předávacím protokole nebo si vyhradí lhůtu nikoliv delší než 30 dnů pro takové vyjádření. Kupující/zájemce podpisem předávacího protokolu bere na vědomí, že předmět koupě je věc použitá a že jeho technický stav odpovídá stáří a míře používání a opotřebení, kterou má věc ke dni převzetí. K později uplatněným vadám lze přihlížet jen, pokud se jedná o vady skryté, za jejichž existenci prodávající/zprostředkovatel odpovídá dle obecně závazných právní předpisů pro prodej použité věci.
 3. Prodávající/zprostředkovatel nenese odpovědnost a není v prodlení se splněním svých závazků z příslušné smlouvy v důsledku a po dobu působení vyšší moci. Za vyšší moc se pro účely těchto OP považují zejména, nikoliv však výhradně, živelné katastrofy, stávky, dopravní nehody, opatření či omezení orgánů veřejné moci vydaná v souvislosti s epidemií COVID-19 či jiným obdobným onemocnění, a nepříznivé klimatické podmínky.
 4. Nebezpečí škody na věci předchází z prodávajícího/zprostředkovatele na kupujícího/zájemce protokolárním převzetím předmětu koupě, bez ohledu na skutečnost, zda se tak stalo v místě plnění nebo v jiném místě dle dohody smluvních stran. Ustanovení obecně závazných právních předpisů o prodlení věřitele tím nejsou dotčena.

IV. Reklamační řád

Úvodní ustanovení:

Záležitosti tímto reklamačním řádem neupravené se řídí právním řádem České republiky. Tento reklamační řád je vydán v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění. Tento reklamační řád byl přijat dne 01.10.2020.

Odpovědnost prodávajícího za vady:

 1. Prodávající/zprostředkovatel odpovídá za vady plnění v rozsahu dle platných právních předpisů, zejména občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele.
 2. Zprostředkovatel odpovídá výhradně za vady poskytnutých zprostředkovatelských služeb, nikoliv však za vady předmětu koupě, jehož koupi zprostředkoval.
 3. Prodávající/zprostředkovatel neodpovídá za vady v těchto případech:
  • vada byla způsobena kupujícím/zájemcem,
  • vada vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem kupujícího/zájemce nebo mechanickým poškozením,
  • vada vznikla na věci opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy věci (např. uplynutím životnosti),
  • je-li vada na věci v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny,
  • jde-li o zboží použité a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží při převzetí kupujícím/zájemcem,
  • vada vznikla v důsledku vnější události mimo vliv prodávajícího/zprostředkovatele.

Uplatnění reklamace:

 1. Kupující/zájemce má právo uplatnit reklamaci u prodávajícího/zprostředkovatele v kterékoliv jeho provozovně, v níž je s ohledem na prodávaný sortiment nebo poskytovanou službu přijetí reklamace možné, případně v sídle prodávajícího/zprostředkovatele. Kupující/zájemce je povinen na své vlastní náklady doručit prodávajícímu/zprostředkovateli reklamované zboží k posouzení oprávněnosti reklamace a jejímu vyřízení.
 2. Kupující/zájemce je povinen prokázat, že mu náleží právo reklamaci uplatnit, zejména doložit koupi zboží či poskytnutí služby a její datum, a to buď předložením dokladu o koupi či zprostředkování, záručního listu, popř. jiným věrohodným způsobem.
 3. Při uplatnění reklamace je kupující/zájemce povinen sdělit prodávajícímu:
  • jméno, příjmení a adresu kupujícího/zájemce,
  • číslo daňového dokladu a datum uzavření kupní smlouvy či smlouvy o zprostředkování,
  • specifikaci uplatňované vady tak, aby nebyla zaměnitelná s jinou,
  • skutečnosti rozhodné pro posouzení včasnosti uplatnění vady plnění,
  • nárok uplatňovaný kupujícím/zájemcem z této vady.
 4. Kupující/zájemce není oprávněn uplatnit reklamaci na vadu, pro kterou mu byla poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny.
 5. Prodávající/zprostředkovatel výslovně upozorňuje kupujícího/zájemce, že s ohledem na charakter předmětu koupě má kupující/zájemce nárok výhradně na přiměřenou slevu namísto práva na výměnu věci v souladu s ust. § 2171 občanského zákoníku.
 6. Zprostředkovatel je oprávněn bez dalšího reklamaci jako nedůvodnou odmítnout, nebude-li mu současně s vytčením vady vystavena v písemné podobě plná moc opravňující zprostředkovatele k vyřízení reklamace u třetí osoby, s níž zájemce kupní smlouvu zprostředkovanou zprostředkovatelem uzavřel. Lhůta pro uplatnění reklamace:

Lhůta pro uplatnění reklamace:

 1. S ohledem na skutečnost, že předmětem koupě je prodej použité věci, činí lhůta k uplatnění vadného plnění kupujícího u prodávajícího 12 měsíců. Na služby poskytované zprostředkovatelem pro zájemce se použije lhůta stanovená občanským zákoníkem.
 2. Po uplynutí lhůty nelze právo z vadného plnění u prodávajícího/zprostředkovatele uplatnit, ledaže se smluvní strany dohodnou jinak.
 3. Kupující/zájemce svá práva z vadného plnění uplatní bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že plnění bylo poskytnuto vadně. Prodávající neodpovídá za zvětšení rozsahu poškození, pokud kupující zboží užívá, ačkoliv o vadě ví. Uplatní-li kupující vůči prodávajícímu vadu oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění po dobu, po kterou je zboží v opravě a kupující je nemůže užívat.
 4. Lhůtu k uplatnění práv z vad nelze považovat za stanovení životnosti předmětu koupě, ta se liší s ohledem na vlastnosti předmětu koupě, jeho údržbu a správnost a intenzitu užívání.

Vyřízení reklamace

 1. Prodávající/zprostředkovatel je povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém uvede datum a místo uplatnění reklamace, charakteristiku vytýkané vady, kupujícím/zájemcem požadovaný způsob vyřízení reklamace a způsob jakým bude kupující/zájemce informován o jejím vyřízení.
 2. Reklamace musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající/zprostředkovatel s kupujícím/zájemcem nedohodne na delší lhůtě. Způsob vyřízení reklamace a dobu jejího trvání je prodávající/zprostředkovatel povinen kupujícímu/zájemci písemně potvrdit.
 3. Kupující/zájemce není oprávněn bez souhlasu prodávajícího/zprostředkovatele měnit jednou zvolený způsob vyřízení reklamace vyjma situace, kdy jím zvolený způsob řešení není možno vůbec nebo včas uskutečnit.

Náklady reklamace a řešení sporů

 1. Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má kupující/zájemce právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva.
 2. V případě, že prodávající/zprostředkovatel reklamaci zamítne jako neoprávněnou, může se kupující/zájemce, nebo po dohodě s prodávajícím/zprostředkovatelem obě strany, obrátit na soudního znalce z oboru a vyžádat si zpracování nezávislého odborného posouzení vady.

Nedojde-li k dohodě mezi kupujícím/zájemcem a prodávajícím/zprostředkovatelem, může se kupující/zájemce obracet na existující systémy mimosoudních řešení spotřebitelských sporů zejména na systém České obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, web: http://adr.coi.cz, e-mail: adr@coi.cz. Spotřebitel může rovněž využít platformu pro řešení spotřebitelských sporů online zřízenou Evropskou komisí a dostupnou na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

V. Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou prodávajícím/zprostředkovatelem uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 110/2019 Sb., v platném znění, jakož i s nařízením GDPR. Zhotovitel nebude poskytovat osobní údaje prodávajícího/zájemce získané v souvislosti s realizací smlouvy třetím osobám s výhradou osob k tomu zmocněným ze zákona. Osobní údaje bude prodávající/zprostředkovatel shromažďovat pouze na dobu nezbytně nutnou k naplnění účelu příslušné smlouvy a těchto OP. Účetní a daňové doklady obsahující osobní údaje bude prodávající/zprostředkovatel uchovávat jen po dobu nezbytně nutnou stanovenou zvláštním zákonem. Kupující/zájemce akceptací těchto OP výslovně prohlašuje, že se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího/zprostředkovatele v rozsahu, v jakém je sdělil prodávajícímu/zprostředkovateli při uzavření příslušné smlouvy, a za podmínek uvedených v tomto ustanovení, jakož i za podmínek stanovených zákonem č. 110/2019 Sb., v platném znění, a nařízením GDPR, souhlasí. Osobní údaje zákazníků jsou prodávajícím/zprostředkovatelem plně zabezpečeny proti zneužití jak po stránce technické, tak po stránce organizační. Osobní údaje kupujícího/zájemce je prodávající/zprostředkovatel oprávněn sdělit v nezbytně nutném rozsahu externím dopravcům, je-li doprava mezi prodávajícím/zprostředkovatelem a kupujícím/zájemcem ujednána.

VI. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné ve znění uveřejněném na internetových stránkách www.macauto.cz v sekci Obchodní podmínky v den uzavření příslušné smlouvy a jsou nedílnou součástí smlouvy uzavřené mezi prodávajícím/zprostředkovatelem a kupujícím/zájemcem. V případě rozporu mezi vlastní smlouvou a těmito OP má přednost příslušná smlouva. V případě rozporu mezi smlouvou včetně OP a právním řádem ČR vyvolaného zejména změnou právního řádu ČR po dni účinnosti smlouvy a OP budou na právní vztahy mezi smluvními stranami přímo aplikovány příslušné obecně závazné právní předpisy ČR.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 01.10.2020

……………………………………………………………………

Za M.A.C. Auto s.r.o.
Martin Duspiva, jednatel